Regulamin serwisu internetowego trzymsie.plPostanowienia ogólne

1. Właścicielem i Administratorem serwisu jest firma trzymsie.pl Maciej Chełchowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 87 lok. 12, 01-229; REGON: 381814061, NIP: 7582368574, adres e-mail: piotr@trzymsie.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.


3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia wizyty, podanie adresu e-mail), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy w tym przedmiocie - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług oferowanych w Serwisie.


4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpłatnego komunikatora Skype lub podobnego.


5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

6. Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Przestrzeń Pomocy.;

Usługodawca – psychoterapeuta współpracujący z Serwisem

Serwis – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.trzymsie.pl;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.;

Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie trzymsie.pl.;

Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

Rodzaje usług i podstawowe warunki ich świadczenia

7. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi psychologiczne świadczone drogą elektroniczną:

Rozmowa internetowa głosowa;

Rozmowa internetowa wideo;

Pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części Serwisu.

8. Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistę na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).

9. Usługi psychologiczne Specjalisty są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz opłacenie usługi.

10. Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.

11. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać wiadomością e-mail na adres: piotr@trzymsie.pl bądź listownie na adres Serwisu wskazany w 6 pkt  Regulaminu.

12. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej oraz dokonanie płatności.

Forma i zakres usługi psychologicznej

13. Usługa psychologiczna w formie rozmowy internetowej/wideo-konferencji polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej przy użyciu komunikatora Skype lub zbliżonego. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

14. Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Klient powinien:

a) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów w kalendarzu,

b) zarezerwować usługę,

c) w ciągu 24h dokonać płatności zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w e-mailu zwrotnym.

15. Rezerwacja usługi w formie Rozmowy internetowej odbywa się w dwóch etapach:

a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego terminu usługi;

b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta.

16. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u Specjalisty w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

 

17. Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

18. Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy głosowej/video-konferencji niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu (ewentualnie dodatkowo kamery internetowej), a także oprogramowania Skype lub podobnego umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.


19. Usługa psychologiczna polegająca na wymianie wiadomości z terapeutą stanowi miesięczny pakiet wiadomości mailowych, które wysyłane będą przez Usługodawcę Klientowi w odpowiedzi na jego pytania.  


20. Odpowiedzi udzielane będą w dniach roboczych w ciągu 24 godzin.

Wynagrodzenie i sposób płatności

21. Koszt usługi psychologicznej jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części Serwisu.

22. Wynagrodzenie za usługi psychologiczne musi być uiszczone za pomocą przelewu bankowego.

23. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

24. Dokonanie płatności następuje w momencie przesłania potwierdzenia wpłaty lub zaksięgowania przelewu na koncie Usługodawcy.

25. W przypadku gdy z jakiejś przyczyny dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u Specjalisty.


26. Serwis na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres piotr@trzymsie.pl dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

Odstąpienie od umowy

 

27. Odstąpienie od Umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Serwis nastąpić poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia drugiej stronie umowy w terminie 14 dni od dnia rezerwacji usługi, najpóźniej jednak w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi. Jeśli rezerwacja została odwołana z mniejszym wyprzedzeniem niż 24 godziny, środki za zamówioną wizytę nie zostają zwrócone.

Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę, wysyłając wiadomość na adres mailowy: trzymsie.pomoc@gmail.com

Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Serwis zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto.

W przypadku wykonania całej usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, prawo do odstąpienia przez Klienta wygasa. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.

Ochrona danych osobowych

28. Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

29. Dane dotyczące Klienta są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

30. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę.


31. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Odpowiedzialność

32. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;

błędnej rejestracji Klienta lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

33. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody wynikającej z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Specjalistę w ramach świadczonych przez nich usług.

34. Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

35. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

36. Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Serwisie. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

37. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu można zgłaszać za pomocą e-maila wysłanego na adres: piotr@trzymsie.pl w ciągu 14 od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

38. Reklamacja powinna zawierać:

oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się spodziewał, jaka była jakość porady, jaki stosunek Specjalisty do Klienta itp.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta wiadomością e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

Postanowienia końcowe

39. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem  Serwisu umów.

40. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.

41. Usługodawca i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

42. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

43. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


44. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.