Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.trzymsie.pl

I. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez firmę Trzymsie.pl sp. z o.o., Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie sklepu. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – („RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Trzymsie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001096909, NIP: 7011197702, REGON: 528214933, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@trzymsie.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności obejmujących imię, nazwisko lub pseudonim, adres email, identyfikatora stosowanego w komunikatorze internetowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – także adresu siedziby oraz numeru NIP, stanowią: a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy; b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie księgowości i rachunkowości, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń, polepszenia standardów obsługi; d. art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na udostępnianie i dostarczanie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat świadczonych przez Administratora usług – jedynie w przypadku wyrażenia takiej zgody.
 4. Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zawartych w
  formularzu rejestracyjnym, które mogą obejmować informacje dotyczące zdrowia (w szczególności kondycji psychicznej), przekonań, poglądów oraz innych rodzajów danych, udostępnionych w związku z korzystaniem z usług psychologicznych, stanowi art. 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych w celu pomocy w wyborze psychoterapeuty, który będzie świadczył usługi psychologiczne. Ponadto podstawę przetwarzania tych danych mogą stanowić: a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy; b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa; c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń.
 5. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i faktur. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych Administratora, dane osobowe przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora (w szczególności psychologów realizujących usługi oferowane przez Administratora) oraz takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy.
 9. Dane osobowe będą udostępniane do psychoterapeuty w celu świadczenia usługi psychologicznej.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały profilowaniu. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: a. prawo dostępu do swoich danych, prawo do przenoszenia danych, b. prawo żądania ich sprostowania / poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację, d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody, e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.
 12. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.


II.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji usługi lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.


III.
Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z następujących plików cookies, w tym plików cookies podmiotów trzecich:
   Niezbędne

   Nazwa

   Opis

   Czas działania

   viewed_cookie_policy

   Ustawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na pliki cookie. Nie przechowywane są żadne dane prywatne.

   1 rok

   cookielawinfo-checkbox-niezbedne

   Służy do rejestrowania preferencji użytkownika na podstawie wyrażonej zgody na niezbędne pliki cookie.

   1 rok

   cookielawinfo-checkbox-preferencje

   Służy do rejestrowania zgody na pliki cookie w kategorii „Fukcjonalne” przez CookieYes.

   1 rok

   cookielawinfo-checkbox-marketing

   Ustawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie na pliki cookie w kategorii „Marketing”.

   1 rok

   __hssrc

   Ustawiony przez Hubspot zawsze wtedy, kiedy zmieniany jest plik cookie sesji. Ustawiony na 1 oznacza, że użytkownik zrestartował przeglądarkę, a jeśli nie istnieje, oznacza to nową sesję.

   Sesja

   __hssc

   HubSpot ustawia ten plik cookie w celu monitorowania sesji i ustalenia, czy powinna być zwiększona liczba sesji i znacznik czasu pliku cookie __hstc.

   5 miesięcy 27 dni

   _GRECAPTCHA

   Usługa Google Recaptcha używa tego pliku cookie w celu identyfikacji botów i ochrony witryny przed atakami złośliwego spamu.

   30 minut

   JSESSIONID

   Używane przez New Relic do przechowywania identyfikatora sesji w celu monitorowania liczby sesji aplikacji.

   Sesja

   Funkcjonalne

   Nazwa

   Opis

   Czas działania

   _hjAbsoluteSessionInProgress

   Hotjar używa tego pliku cookie do wykrycia pierwszej sesji. Ustawiona zostaje wartość Prawda/Fałsz.

   30 minut

   __cf_bm

   Cloudflare ustawia ten plik cookie w celu wspierania Managementu Botów Cloudflare.

   30 minut

   messagesUtk

   HubSpot ustawia ten plik cookie do rozpoznawania odwiedzających, którzy korzystają z narzędzia chatu.

   5 miesięcy 27 dni

   Statystyka

   Nazwa

   Opis

   Czas działania

   _gcl_au

   Ustawiony przez Google Tag Manager w celu testowania efektywności reklam na witrynach, które korzystają z usług Google.

   3 miesiące

   _ga

   Ustawiony przez Google Analytics do kalkulowania danych dotyczących odwiedzającego, sesji i kampanii oraz monitorowania użycia strony dla celów analitycznych. Ten plik cookie przechowuje dane w sposób anonimowy i przydziela losowo wygenerowany numer, żeby rozpoznać odwiedzających.

   1 rok 1 miesiąc 4 dni

   _ga_*

   Google Analytics używa tego pliku cookie, żeby przechowywać i zliczać odwiedziny witryny.

   1 minuta

   _gat_UA-*

   Google Analytics ustawia ten plik cookie do analizy zachowania użytkowników.

   1 rok 1 miesiąc 4 dni

   _gid

   Ustawiony przez Google Analytics w celu przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający używają witryny oraz tworzenia raportów analitycznych dotyczących wydajności witryny. Dane dotyczą między innymi liczby odwiedzających, źródła odwiedzających oraz stron, które anonimowo odwiedzają.

   1 dzień

   _hjSessionUser_*

   Hotjar ustawia ten plik cookie w celu upewnienia się, że dane z kolejnych wizyt na tej samej witrynie są przypisane do tego samego ID użytkownika, który jest używany w Hotjar User ID i unikatowy dla tej witryny.

   1 rok

   _hjFirstSeen

   Ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy też jest nowym użytkownikiem witryny.

   30 minut

   _hjRecordingLastActivity

   Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych.

   Trwały

   _hjRecordingEnabled

   Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych.

   1 dzień

   _hjSession_*

   Służy do wykrywania, czy nawigacja użytkownika i interakcje są uwzględnione w analizie danych witryny.

   1 dzień

   _fbp

   Ustawiony przez Facebook w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu witryny na Facebooku lub platformie wspieranej przez reklamy Facebooka.

   1 rok 1 miesiąc 4 dni

   __hstc

   Hubspot ustawia ten plik cookie w celu śledzenia odwiedzających, Zawiera on domenę, pierwszy zacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (ta wizyta) i numer sesji. 5 miesięcy 27 dni

   hubspotutk

   HubSpot ustawia ten plik cookie, żeby monitorować odwiedzających witrynę. Jest on przekazywany do HubSpot w momencie wysłania formularza i używany podczas usuwania zduplikowanych kontaktów. 5 miesięcy 27 dni

   vuid

   Vimeo instaluje ten plik cookie, żeby zbierać informacje w celu monitorowania poprzez ustawienie unikatowego ID w filmach wstawionych na tej witrynie.

   3 miesiące

   Marketing

   Nazwa

   Opis

   Czas działania

   fr

   Facebook używa tego pliku cookie w celu wyświetlania trafnych treści reklamowych poprzez monitowanie zachowania użytkownika na tej witrynie, witrynach posiadających kod piksel Facebooka i wtyczkę Facebooka.

   3 miesiące

   IDE

   Pliki cookie Google DoubleClick IDE przechowują informacje dotyczące tego, jak użytkownicy używają witryny po to, by wyświetlać im trafne treści reklamowe na podstawie profilu użytkownika.

   1 rok 24 dni

   test_cookie

   Ustawiony przez doubleclick.net. Służy do ustalenia, czy przeglądarka użytkownika wspiera pliki cookie.

   15 minut

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. b. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. c. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.


IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. Czas nadejścia zapytania. b. Czas wysłania odpowiedzi. c. Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP. d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik. f. Informacje o przeglądarce użytkownika. g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-250 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.