Polityka transparentności

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych w trzymsie.pl

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Trzymsie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001096909, NIP: 7011197702, REGON: 528214933, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cel przetwarzania:Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:Prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
jeśli występuje:

czynności zmierzające do zawarcia i realizacji umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z ramienia kontrahenta)

Realizacja umowy z klientem lub/i kontrahentem – kontakt z pracownikami realizującymi umowę ze strony kontrahenta

skargi, wnioski oraz reklamacje.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

Roszczenia – ustalenie, dochodzenie i obrona.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

10-lat dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

50 lat dla wszystkich pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Prowadzenie rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

(dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

(dot. kandydatów na współpracowników) Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Pomoc w doborze specjalisty psychologa

art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Odbiorcy danych

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów, w tym firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, podmiotom współpracującym przy realizacji umowy i podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania, organom państwowym jeśli są uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez trzymsie.pl, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. oraz wywiązania się przez trzymsie.pl z wymogów prawa.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

Dlaczego terapia online z trzymsie.pl?

Pomożemy Ci wygrać z lękiem, natręctwami, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami oraz traumami. Psycholog online wesprze Cię także w przypadku problemów związanych z relacjami z innymi, niską samooceną, brakiem motywacji, stresem czy bezsennością, w momencie ważnych zmian życiowych takich jak emigracja, macierzyństwo czy poszukiwanie nowej pracy i trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzimy psychoterapię online w nurcie poznawczo-behawioralnym, o najlepiej udowodnionej skuteczności. Jedna sesja terapii trwa 50 minut i kosztuje 160-250 zł.

W trzymsie.pl lubimy konkrety. Naszym celem jest, aby skutecznie pomóc w Twoim problemie.

Umów się na sesję

Wirtualna recepcja

Zadaj nam pytanie dotyczące Twojego problemu, dopasowania dla Ciebie odpowiedniego terapeuty lub procesu rezerwacji sesji, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe. Jeśli pragniesz, abyśmy przekazali Twoje zapytanie konkretnemu terapeucie, napisz nam któremu.