Regulamin

Regulamin świadczenia usług i korzystania ze strony Trzymsie Dla Firm

I Definicje

Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco:

 1. Klient lub Usługobiorca – firma lub przedstawiciel firmy, która dokonała kontaktu w sprawie wyceny usługi
 2. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu.
 3. Serwis – witryna internetowa dostępna na stronie Internetowej https://trzymsie.pl/dla-firm, za pomocą której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – wsparcie psychologiczne dla firm.
 5. Usługodawca – firma Trzymsie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001096909, NIP: 7011197702, REGON: 528214933, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

II Zakres świadczonych usług w ramach Serwisu 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy Usługi przewidziane dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

III Składanie zamówienia wsparcia psychologicznego dla firm 

 1. W celu zamówienia usługi Klient musi skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Trzymsie Dla Firm
 2. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
 3. Umowa na świadczenie usług przez Usługodawcę zostaje zawarta na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

IV Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: biuro@trzymsie.pl
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacji wskazane jest złożenie reklamacji w ciągu 14 od dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a. oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

b. dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Klienta w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

V Ochrona danych osobowych 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu. 

VI Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Trzymsie Dla Firm
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Usługi w ramach Serwisu przewidziane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem może skorzystać m.in. z następujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

-Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami Regulaminu prosimy o kontakt.