Kontrakt terapeutyczny trzymsie.pl

Z uwagi na dobro naszych pacjentów, jak również z powodu stosowania przez nas przejrzystych reguł świadczonej usługi psychoterapii poznawczo-behawioralnej, chcielibyśmy prosić o zapoznanie się z treścią kontraktu terapeutycznego i zaznaczenie odpowiedniej zgody, co będzie równoznaczne z jego podpisaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy.

 1. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut i nie ulega przedłużeniu w przypadku spóźnienia pacjenta. W przypadku opóźnienia ze strony terapeuty, czas psychoterapii zostaje wydłużony o stosowną ilość czasu, bądź dodany do następnej sesji (w razie niemożności jego wydłużenia podczas bieżącej sesji). Szanujmy wzajemnie nasz czas 🙂

 2. W przypadku problemów technicznych z połączeniem się z terapeutą, pacjent powinien od razu poinformować o tym terapeutę drogą mailową, aby nawiązać kontakt w inny sposób.

 3. Sesja psychoterapeutyczna odbywa się przez komunikator internetowy, wybrany przez pacjenta z zaproponowanych przez terapeutę. W celu osiągnięcia optymalnych korzyści z sesji internetowej należy posiadać minimalne wymagania sprzętowe. W przypadku zaistnienia niespodziewanych przeszkód w dostępie do Internetu, sesja może zostać dokończona przez telefon.

 4. Pacjent wraz z terapeutą ustala cel terapii, który powinien być konkretny i realny do osiągnięcia. Ustalenie celu nie oznacza, iż w trakcie terapii nie mogą pojawiać się żadne inne cele lub główny cel nie może zostać zweryfikowany.

 5. Pacjent zobowiązany jest do systematyczności w pracy, co jest warunkiem osiągnięcia założonego wspólnie z terapeutą celu.

 6. Działamy zgodnie z zasadą fair play, co oznacza, iż odwołanie przez terapeutę sesji terapeutycznej później niż 24 godziny przed jej planowanym odbyciem się, skutkuje sesją bonusową, czyli bezpłatną dla pacjenta (pacjent decyduje, która to będzie sesja). I odwrotnie – odwołanie sesji terapeutycznej przez pacjenta później niż 24 godziny przed jej planowanym odbyciem się będzie skutkowało koniecznością opłacenia niewykorzystanej sesji lub brakiem zwrotu wcześniejszej opłaty wniesionej przez pacjenta za tę właśnie sesję.

 7. Dokumentacja pacjenta, a także treść sesji objęte są tajemnicą zawodową, co oznacza, że nikt inny, oprócz terapeuty i pacjenta nie ma i nie może (oprócz określonych prawem wyjątków) mieć do nich dostępu.

 8. Praca z pacjentem może zostać poddana superwizji. Oznacza to, że w sytuacji dokładnie omówionej przez terapeutę z pacjentem i za jego pisemną zgodą, treść terapii może zostać omówiona z superwizorem psychoterapeuty. Superwizor, to również psychoterapeuta, w takim samym stopniu objęty rygorem tajemnicy zawodowej. Materiał z terapii może zostać przekazany superwizorowi za pomocą nagrania, na co pacjent również musi udzielić pisemnej zgody. Są to jednak sytuacje niezwykle rzadkie i odbywają się tylko i wyłącznie w celu konsultacji w razie wątpliwości terapeuty co do pewnych kwestii w terapii.

 9. Pacjent powinien mieć świadomość, iż bardzo ważne jest informowanie terapeuty o wszelkich zmianach następujących w jego życiu podczas terapii oraz ujawnianie wszelkich konfliktów i trudności. Informacje te niezbędne są terapeucie w przebiegu prawidłowego procesu terapeutycznego.

 10. Pacjent zobowiązuje się do powstrzymywania się od zachowań autoagresywnych. Wszelkie tego typu zachowania, powinny zostać omówione na bieżącej sesji, bądź pacjent powinien poinformować o nich terapeutę telefonicznie lub przez dowolny komunikator internetowy (jeśli wcześniej ustalili wspólnie taką formę kontaktu).

 11. W przypadku chęci rezygnacji pacjenta z terapii, bardzo wskazane byłoby wcześniejsze omówienie tego faktu z terapeutą.

 12. Problemy zdrowotne pacjenta oraz podjęte leczenie powinny być omówione z terapeutą.

 13. Opłaty za każdą kolejną sesję dokonujemy najpóźniej dzień przed jej odbyciem, jednocześnie przesyłając drogą mailową potwierdzenie przelewu, w celu ostatecznej rezerwacji terminu.
Kontrakt