Polityka prywatności chatbota m.me/trzymsie


Trzymsie.pl szanuje Twoją prywatność. Naszym celem jest ochrona prywatności osób korzystających z chatbota trzymsie.pl na platformie Messenger.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, jakie dane osobowe oraz informacje nieosobowe gromadzimy w celu ulepszenia naszych usług, a jednocześnie informujemy o tym, jak te dane są wykorzystywane do tworzenia lepszych doświadczeń dla naszych użytkowników.

„Dane osobowe" oznaczają informacje, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację użytkowników jako indywidualnych osób. Możemy również zbierać "dane nieosobowe", co oznacza, że nie można ich przypisać żadnej osobie ani konkretnie zidentyfikować żadnych osób. „Dane nieosobowe” mogą składać się z niezidentyfikowanych informacji, których nie można powiązać z żadnym użytkownikiem. Zbieramy i wykorzystujemy oba rodzaje informacji w celu ulepszenia naszych usług.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma trzymsie.pl Maciej Chełchowski z siedzibą przy ul. Wolskiej 87 lok. 12, 01-229 Warszawa; REGON: 381814061, NIP: 7582368574 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email piotr@trzymsie.pl.

 2. Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc., który w zależności od regulaminów i zgód, których udzieliłeś może postępować inaczej.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email piotr@trzymsie.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z komunikacją przy użyciu chatbota w celu pomocy w problemach związanych z natrętnymi myślami i czynnościami.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane również jeżeli chcesz pozostać z nami w kontakcie, po wyrażeniu przez Ciebie odrębnej zgody - w celu informowania Cię o aktywności, wsparcia działań podejmowanych przez trzymsie.pl, promowania wydarzeń, naszych produktów i usług, działań marketingowych, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych na portalu Facebook sposobów komunikacji, w tym przy użyciu chatbota oraz prowadzenia badań i tworzenia raportów wewnętrznych w celu usprawnienia obsługi.

 6. Zbieramy i przetwarzamy dane, które otrzymujemy z następujących źródeł:

  a) informacje przekazane nam przez naszych użytkowników;
  b) dane pochodzące bezpośrednio z Facebooka od użytkowników korzystających z naszych usług.

 7. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

  a) imię i nazwisko,
  b) zdjęcie profilowe,
  c) messenger ID,
  d) płeć,
  e) strefa czasowa,
  f) preferowany język,
  g) parameter ref,
  h) lokalizacja użytkownika – tylko w sytuacji wyrażenia dobrowolnej zgody na jej udostępnienie.

 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO, co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną tj. w celu pomocy w problemach związanych z natrętnymi myślami i czynnościami oraz art. 9 ust. 2 pkt d) RODO, co oznacza że przetwarzanie dokonywane jest w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez trzymsie.pl.

 9. Dane osobowe przetwarzane są również po wyrażeniu przez Ciebie zgody marketingowej w celu promowania działań trzymsie.pl, wydarzeń, naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (chat, wiadomości). Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 10. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne oraz portalowi Facebook (zgodnie z punktem 2 Polityki Prywatności), zaś w przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w działania marketingowe.

 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody marketingowej. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 13. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu społecznościowego Facebook, stosowanie do zasad określonych przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 14. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach analitycznych i statystycznych w przypadku, gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Twojej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera, akceptacji Regulaminu portalu społecznościowego Facebook lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie ma zastosowanie do działań statutowych oraz marketingowych podejmowanych przez trzymsie.pl.

 15. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię, że trzymsie.pl może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności. O wszystkich zmianach zostaniesz poinformowany przez Messengera. Zmiany dotyczące praw użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę oraz ich akceptację.Regulamin chatbota m.me/trzymsiePostanowienia ogólne

1. Właścicielem i Administratorem Chatbota jest firma trzymsie.pl Maciej Chełchowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 87 lok. 12, 01-229; REGON: 381814061, NIP: 7582368574, adres e-mail: piotr@trzymsie.pl.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.


3. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Chatbocie, osoba staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy w tym przedmiocie - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Chatbota, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług oferowanych w Chatbocie.


4. Do korzystania z Chatbota wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na korzystanie z komunikatora Messenger oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za jego pośrednictwem.

5. Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Chatbota.

Usługodawca – firma trzymsie.pl Maciej Chełchowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 87 lok. 12, 01-229; REGON: 381814061, NIP: 7582368574;

Chatbot – aplikacja, z której można korzystać pod adresem m.me/trzymsie

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;


Rodzaje usług i podstawowe warunki ich świadczenia

6. W ramach Serwisu dostępna jest usługa, polegająca na wysyłaniu Użytkownikom bezpłatnych i płatnych wiadomości za pomocą komunikatora Messenger, na zasadzie newslettera, do którego użytkownik musi się zapisać.

7. Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej części płatnej wysyłek, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz opłacenie usługi, po otrzymaniu wiadomości, informującej o zakończeniu okresu bezpłatnych wysyłek i wskazującej cenę usługi oraz numer konta bankowego, na które należy uiścić przelew.

8. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać wiadomością e-mail na adres: piotr@trzymsie.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w 1 pkt  Regulaminu.

9. Płatna usługa wysyłki uruchomiona zostaje maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego od przesłania przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na adres piotr@trzymsie.pl, bądź w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania środków (jeśli takie potwierdzenie nie zostanie przesłane).

10. W ramach opłaconej usługi, Klientowi wysłane zostanie 25 wiadomości, po jednej każdego kolejnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) od zaksięgowania płatności za usługę.


11. Po otrzymaniu wszystkich opłaconych wysyłek, Klient otrzyma zapytanie, czy chce przedłużyć usługę o kolejne 25 wysyłek,

12. Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest przesłać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub NIP na adres piotr@trzymsie.pl. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi drogą elektroniczną do 2 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności.

13. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Chatbota nastąpić może, poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia drugiej stronie umowy w terminie  2 dni roboczych od dnia rezerwacji usługi.

Klient może odstąpić od umowy, wysyłając wiadomość na adres mailowy: piotr@trzymsie.pl.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Serwis zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.


14. Usługa nie jest formą psychoterapii i nie może być uznana za substytut zgłoszenia się do specjalisty.

Odpowiedzialność

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;

błędów popełnionych przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Chatbota w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji.

16. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody wynikającej z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.


17. Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

 

18. Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Chatbocie. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

19. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Chatbota można zgłaszać za pomocą maila na adres piotr@trzymsie.pl w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

20. Reklamacja powinna zawierać:

oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się spodziewał, jaka była jakość usługi.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta wiadomością e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

Postanowienia końcowe

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Chatbocie i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Chatbota umów.

22. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie w Chatbocie.

23. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści wysłanych mu wiadomości.

24. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

25. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.


26. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.